Regulamin sklepu

 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez soft-serwis Leśniak Marek usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny WWW dostępnej pod adresem www.m2m4all.eu

2. Złożenie zamówienia jest równocześnie deklaracją zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego, oraz jego pełnej akceptacji

 

Definicje

1. „Sprzedający”, oznacza firmę soft-serwis Leśniak Marek, 47-400 Racibórz, Słoneczna 5, 47-480 Cyprzanów NIP 639-174-58-58

2. „Kupujący” oznacza każdego, kto dokonuje zakupów na www.m2m4all.eu

3. Konto kupującego – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

4. „Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.m2m4all.eu sprzedający towary i usługi za pośrednictwem Internetu;

5. „Usługa świadczona drogą elektroniczną” oznacza realizację zamówienia projektu, dokonaną przez Kupującego, poprzez firmę soft-serwis Leśniak Marek poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, w celu ich przetwarzania oraz przechowywania, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy  prawie telekomunikacyjnym

6. „System teleinformatyczny” oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

7. „Adres e – mail” (poczta elektroniczna) składa się on z nazwy użytkownika oraz nazwy domeny rozdzielonych przez symbol @, na przykład: klient@domena.pl

8. „Regulamin” niniejszy Regulamin Sklepu internetowego należącego do soft-serwis Leśniak Marek

9. „Wysłanie zamówienia” oświadczenie przez Kupującego chęci zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.

10. Dni robocze- wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

11. Czas realizacji zamówienia- czas, w jakim Sprzedający kompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Kupującego formę dostawy.

Składanie zamówienia

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.m2m4all.eu

2. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

3. Zamówienia od Kupującego są przyjmowane przez strony internetowe www.m2m4all.eu 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

4. Zamówienia mogą być realizowane tylko na trenie Polski.

5. Kupujący, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. W przypadku zamówień z formą płatności „przy odbiorze” składanych z nowego konta Kupującego, Kupujący może otrzymać e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sprzedający ma prawo zwrócić się do Kupującego z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.

6. W celu złożenia zamówienia Kupujący musi dokonać:

a) wyboru zamawianych towarów lub usług,

b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona

faktura (mogą to być różne adresy),

c) wyboru sposobu płatności.

d) zapoznać się i zaakceptować warunki sprzedaży (Regulamin sklepu internetowego)

i nacisnąć przycisk zatwierdzający zamówienie.

7. Po spełnieniu tych warunków zamówienie uznane jest za przyjęte.

8. Składając zamówienie Kupujący jednocześnie oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane w związku ze składanym zamówieniem, są prawdziwe. Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości, jednak Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę na weryfikację danych przez Sprzedającego.

9. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą przyjmowane do realizacji w ciągu 24 godzin. Przyjęcie do realizacji nie oznacza wysyłki w tym terminie.

10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie,  dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Kupujący ma następujące możliwości:

a) częściowa realizacja – wybór przez Kupującego tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

b) anulowanie całości zamówienia – wybór przez Kupującego tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za towar – Sprzedający zwróci należność w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od anulowania części lub całości zamówienia.

11. W przypadku niedostępności towaru w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za towar, zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni od powiadomienia Klienta o odstąpieniu od umowy przez Sprzedającego (wiadomość zostanie wysłana na wskazany przez Klienta adres e-mail ). Zwrotowi nie podlegają towary cyfrowe oraz pobierane pliki.

 Ceny towarów.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

– podawane są w złotych polskich,

– zawierają podatek VAT,

– nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

– nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

5. Kupujący ma możliwość skorzystania z różnych opcji dostawy. Szczegółowe informacje dostępne są stronach w sekcji „dostawa”. Sklep określa zasady dostawy towarów i nie podlegają one negocjacjom.

6. Czynności mające na celu realizację zamówienia i wysyłka na adres i w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia nastąpią po zaksięgowaniu wpłaty na wskazane konto bankowe Sprzedającego. W przypadku wysyłek za pobraniem podjęcie czynności mających na celu realizacji zamówienia następuje automatycznie po jego akceptacji.

7. Koszty dostawy pokrywa Kupujący.

 

Realizacja zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedającego jest prawidłowo wypełniony formularz przez Kupującego, oraz podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia, danych osobowych zgodnych z prawdą i potwierdzenie zgody na ich weryfikację.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zmówienia w przypadku, gdy Kupujący nie wyraził zgody na weryfikacje podanych przez Kupującego danych, lub gdy Kupujący podał nieprawdziwe lub niepełne dane, a w tym informacje dotyczące jego zdolności do czynności prawnej.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zmówienia, gdy uzna, iż w zamówieniu złożonym przez Kupującego występuje podejrzenie działania niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie internetowym, podszywania się pod inną osobę.

4. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania. Termin realizacji zależny jest od ilości zamówień oraz ich charakteru z rozróżnieniem towarów i usług.

 Zapłata

1. Za zamówiony towar – usługę Kupujący obowiązany jest uregulować należność:

a) przelewem bankowym, na konto podane po potwierdzeniu zakupu;

b) płatność przy odbiorze – wysyłka na koszt odbiorcy, kwota naliczana przez przewoźnika

2. Na poleceniu przelewu należy podać numer, datę zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia), podać nazwę instytucji/osoby zamawiającej

3. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze lub usłudze w momencie zatwierdzania koszyka przez Kupującego.

4. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży – paragon, lub na życzenie Kupującego faktura VAT.

Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Zgodnie z ustawą „O ochronie niektórych praw konsumentów o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”

Konsumentem jest kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki

2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań (wynikających z umowy sprzedaży). To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi z stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar  został w żaden sposób zniszczony.

4. Zwrot towaru może nastąpić tylko na podstawie ważnego dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury) Poniżej znajduje się formularz zwrotu towaru. Prosimy o wypełnienie i dołączenie do zwracanego towaru. Dzięki temu wszystkie informacje będą na jednym dokumencie  – przyśpieszy to reazlizację zwrotu.

5. Zwracany towar należy odesłać na adres:

soft-serwis Leśniak Marek

Słoneczna 5

47-480 Cyprzanów

6. Na zwrot towaru kupujący ma 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy

7. Sprzedający dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w taki sposób w jaki dokonano zakupu.

Gwarancja, niezgodność projektu z umową

1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez Kupującego, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Celem skorzystania z gwarancji należy skontaktować się ze Sprzedającym drogą elektroniczną, drogą listowną na jego adres bądź droga telefoniczną

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest Sprzedający.

2. Dane osobowe podane przez Kupującego podczas wypełniania formularza zamówienia, przetwarzane są przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia, w celu archiwizacji oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

3. Dane osobowe są przekazywane innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom.

4. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, tzn. umożliwia Kupującemu wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ,w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

Kontakt / uwagi

 

1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu internetowego Kupujący może przekazać na jeden z poniższych sposobów:

a) pocztą elektroniczną na adres: biuro@m2m4all.pl,

b) listownie na adres:

soft-serwis Leśniak Marek

Słoneczna 5

47-480 Cyprzanów

Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w przypadku zmiany przepisów obowiązującego prawa. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie www.m2m4all.eu

2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jej publikacji lub publikacji tekstu Regulaminu zawierającego zmianę na stronie internetowej Sklepu.

3. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych osób korzystających ze Sklepu..

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Kupującego w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Kupującego przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt nie bezpieczny

7. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez soft-serwis Leśniak Marek z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.m2m4all.eu w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 2018.01.18